دوشنبه 29 دی 1399

 

 

بر اساس مصوبه شورای مرکزی تعرفه های سال 1398 روان شناسان و مشاوران به پیوست اعلام می گردد.  

تعرفه روان شناسان و مشاوران تا پایان سال 1398

 

تعرفه کارشناسی ارشد

روان شناسی و مشاوره

تعرفه دکتری

روان شناسی و مشاوره

 900/000 1/300/000


* این تعرفه برای یک جلسه خدمات روان شناسی و مشاوره 45 دقیقه ای است.