دوشنبه 29 دی 1399

اعضاي شوراي استان سیستان و بلوچستان

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 دکتر نورمحمد بخشانی رييس
2 دکتر مهوش رقیبی نايب‌ رييس
3 دکتر محمود شیرازی دبير
4 دکتر زهرا نیک منش خزانه دار
5 دکتر عزیزالله مجاهد بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: زاهدان. خیابان امام خمینی.مرکز آمورشی ،درمانی و تحقیقاتی بهاران- دفتر مجله بین المللی رفتارهای پرخطر


تلفن تماس با دفتر شورای استان: 05433522637

 

شماره حساب شورای استان:  0108980794000