يكشنبه 28 دی 1399

اعضاي شوراي استان خراسان رضوی

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 دکتر سید امیر امین یزدی رييس
2 حمید اصغری پور نايب‌ رييس
3 دکتر نگار اصغری پور دبير
4 دکتر حمید نجات خزانه دار
5 دکتر مهدی امیری بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم تربیتی


تلفن تماس با دفتر شورای استان: 05138803636 - 05138807335 - 05138803560

 

شماره حساب شورای استان:  -