دوشنبه 29 دی 1399

اعضاي شوراي استان کرمانشاه

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 دکتر خدامراد مومنی رييس
2 دکتر حسن امیری نايب‌ رييس
3 دکتر خیرالله صادقی دبير
4 دکتر مختار عارفی خزانه دار
5 دکتر محسن گلمحمدیان بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی- روبروی بیمارستان طالقانی- دانشکده علوم اجتماعی- دانشکده رازی کرمانشاه


تلفن تماس با دفتر شورای استان: 08318361370 - 08318388094-08318363627

 

شماره حساب شورای استان: 0106844365001