شنبه 30 شهريور 1398
news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

نتایج اولیه و شمارش نهایی آرا پس از دریافت و تایید، توسط ستاد مرکزی انتخابات و صرفاً از طریق سایت ستاد انتخابات و کانال رسمی ستاد انتخابات اعلام می شود ...

1395/4/24

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

انصراف سرکار خانم دکتر آمنه سادات کاظمی و سرکار خانم دکتر بانودخت نجفیان پور از نامزدی در انتخابات ...

1395/4/24

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

نامزدها با توجه به عدم معرفی نماینده در زمان مقرر هیچگونه نماینده ای در روز انتخابات نخواهند داشت ...

1395/4/24

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

با توجه به خاتمه زمان تبلیغات در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 95/4/24 ، کلیه نامزدها پس از زمان ذکر شده مجاز به تبلیغات نمی باشند ...

1395/4/23

news image

قابل توجه اعضای محترم ستاد انتخابات و هیات نظارت استان ها

آئین نامه انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان ...

1395/4/23

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

حضور نمایندگان داوطلبان در حوزه های رای بدون هماهنگی ممنوع است ...

1395/4/23

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

اعلام اسامی حوزه های اخذ رای در تهران ...

1395/4/22

news image

اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

زمان اجرای رای گیری روز جمعه مورخ 25 تیرماه 1395 از ساعت 9 الی 17 می باشد ...

1395/4/21