سه‌شنبه 7 بهمن 1399

برگزاري جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي اجتماعي

يكشنبه 12 آذر 1391

 

 

 

به گزارش روابط عمومي سازمان، روز دوشنبه 6 آذر جلسه كميسيون تخصصي روانشناسي اجتماعي با حضور رياست محترم سازمان جناب آقاي دكتر اللهياري و اعضاي كميسيون برگزار گرديد.

در اين جلسه مقرر شد کار گروههای زیر در راستای تعیین محورهای اصلی و ریز سرفصلهای دوره دکتری روانشناسی اجتماعی تشکیل شود:

1-     آمار و روش تحقیق: آقای دکتر حسین شکرکن

2-     نظریهها در روانشناسی اجتماعی: آقایان دکتر شکرکن و دکتر صفارینیا

3-     کاربرد روانشناسی اجتماعی در جامعه: دکتر صفارینیا و دکتر سپاه منصور

4-     نوروسوسیتاسایکولوژی: دکتر حکمی و دکتر سپاه منصور

5-     آسیبشناسی اجتماعی: دکتر صبحی

6-      پویایی گروه: دکتر ایروانی

7-     روانشناسی شخصیت: دکتر حکمی و دکترنیکوگفتار

8-     شناخت و ادراک اجتماعی: دکتر ایروانی و دکتر باقریان

9-     روانشناسی صنعتی سازمانی: دکتر شکرکن

10- روانشناسی محیط: دکتر صفارینیا و دکترصبحی

11- روانشناسی فرهنگی: دکتر حکمی و دکتر باقریان

12- روانشناسی اجتماعی تحولی: دکتر نیکوگفتار

13- روانشناسی سیاسی: دکتر سپاه منصور و دکتر نیکوگفتار

14- روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت: دکتر صفارینیا

 

همچنين مقرر شد کار گروه تدوین طرح انتخابات سالم از منظر روان شناسی اجتماعی در اسرع وقت تشکیل شود و نسبت به ارائه طرح انتخابات سالم اقدام شود و اعضاي کمیسیون در برگزاری نشست انتخابات سالم با وازرت کشور و سازمانهای مرتبط با ریاست سازمان همکاری نمایند.

   

   

 

 

تعداد بازدید: 3354

 

ارسال نظر

    2 + 97