شنبه 16 اسفند 1399

اطلاعیه معاونت آموزشی سازمان درباره نحوه پرداخت هزینه کارورزی

دوشنبه 19 مرداد 1394

 

 

براساس مصوبه شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در مورخ چهارم خرداد ماه 1394 کلیه کارورزان موظفند هزینه کارورزی را براساس مبالغ ذکر شده در ماده 6 شیوه نامه اجرایی کارورزی به حساب شماره 0112021202005 بانک ملی به نام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در سه قسط (آغاز کارورزی ـ پس از 150 ساعت و 300 ساعت) واریز نمایند بدیهی است حق الزحمه استاد ناظر پس از کسر 15 درصد توسط سازمان در مراحل مورد اشاره پرداخت میشود و دریافت هرگونه وجه دیگری توسط استاد ناظر و یا مراکز از کارورز غیر قانونی است.

 

 

تعداد بازدید: 2386

 

ارسال نظر

    3 + 68