سه‌شنبه 17 تير 1399

دستورالعمل مصاحبه و ارزیابی

 

به اطلاع كليه متقاضيان دريافت پروانه حرفه ای از كميسيون روانشناسی مي رساند در جلسات مصاحبه كميسيون روانشناسی موارد زير مورد ارزيابی قرار می گيرد

دانش و مهارت در حوزه های :

 

  • آسيب شناسی شامل علامت شناسی ملاک های تشخيصی بر مبناي DSM5  تشخيص افتراقی
  • ارزيابی شامل مصاحبه ، آزمون ها ، فرمول بندی تشخیصی ، تشخیص
  • درمان شامل يک رويكرد درمانی خاص، فنون و مهارت های حرفه ای، مشاوره و درمان
  • اخلاق حرفه ای
  • نداشتن مشکلات جدی روان (به تشخیص کمیسیون)