پنج‌شنبه 14 اسفند 1399

آئین‌نامه داخلی شورای مرکزی

با عنایت به مواد 7و8 قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران و در جهت حسن اداره امور و برگزاری منظم و مؤثر جلسات شورای مرکزی، این آیین‌نامه تدوین و پس از تصویب لازم‌الاجرا است و کلیه جلسات شورا مطابق مفاد آن اداره می‌شود.
ماده1: جلسات شورای مرکزی با حضور دو سوم کل اعضاء (9نفر) رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء اعضای حاضر معتبر و مصوب تلقی شده و لازم‌الاجرا است.
تبصره1: رأی گیری در مورد دستور جلسه علنی است مگر در موارد خاصی که به پیشنهاد رییس شورا و یا پیشنهاد کتبی 3 نفر از اعضا و تصویب اکثریت به صورت غیرعلنی انجام ‌می‌گردد.
ماده2: شورای مرکزی در جهت حسن اداره شورا از بین اعضای منتخب به شرح مصرحه در بند الف و ب ماده 7 قانون تشکیل سازمان یک نفر را برای مدت 2سال به عنوان رییس شورا انتخاب می‌کند. انتخاب رییس سازمان به عنوان رییس شورا بلامانع است.
تبصره1: رییس شورا یک نفر را از بین اعضای منتخب به عنوان نایب رییس شورا پیشنهاد که با رأی اکثریت اعضا انتخاب و مسئولیت اداره جلسات را در غیاب رییس شورا بر عهده دارد.
تبصره2: رییس شورا یک نفر را به عنوان دبیر به شورای مرکزی معرفی می‌کند که ثبت و ضبط و تنظیم نوبت مذاکرات و دستور جلسات شورا را بر عهده دارد.
ماده3: جلسات شورای مرکزی هر ماه حداقل یک بار تشکیل می‌گردد.
تبصره1: شورای مرکزی می‌تواند علاوه بر جلسات عادی، بنا به ضرورت و پیشنهاد رییس سازمان، رییس شورا و یا پیشنهاد کتبی حداقل 3 نفر از اعضای شورا جلسات فوق‌العاده داشته باشد.
تبصره2: اعضای هیأت بازرسان می‌توانند با حق اظهارنظر و بدون حق رأی در کلیه جلسات شورا شرکت کنند.
تبصره3: وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا هر یک از اعضای کابینه می‌توانند در جلسات شورا با حق اظهارنظر و بدون حق رأی شرکت کنند.
تبصره4: مشاوران سازمان نیز می‌توانند با حق اظهارنظر و بدون حق رأی در کلیه جلسات شورا شرکت کنند.
تبصره5: دعوت به جلسات شورا به صورت کتبی (نامه، نمابر، پست الکترونیک و یا پیام کوتاه) است که حداقل یک هفته قبل و با ذکر دستور جلسه با امضاء رییس، نایب رییس و یا دبیر شورا انجام می‌شود.
تبصره6: صورت جلسات و مصوبات شورا برای اعضای شورای مرکزی و هیأت بازرسان با امضاء رییس یا نایب رییس ر شورا ارسال می‌شود.

تبصره7: در صورتی که ارسال صورت‌جلسه‌ها به دلایلی مقدور و یا به صلاح نباشد، در جلسه بعدی شورا توسط دبیر قرائت و به امضای اعضا می‌رسد.

تبصره8: حضور خبرنگاران سازمان در جلسات عادی شورا با نظر اکثریت اعضای شورا بلامانع است.
ماده4: شرکت اعضای شورای مرکزی در کلیه جلسات شورا ضروری است و غیبت هر یک از اعضا در سه جلسه متوالی بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در حکم استعفای عضو غایب تلقی می‌گردد.
تبصره1: تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر عضو غایب بر عهده اعضای شورای مرکزی است که با رأی گیری غیر علنی مشخص می‌شود.
ماده5: دستور جلسات شورای مرکزی به ترتیب وصول موضوعات  به دبیرخانه تعیین می‌شود.
تبصره1: هر طرحی که به امضای حداقل 3 نفر از اعضای شورای مرکزی و تأیید رییس شورا برسد، می‌تواند با قید فوریت در دستور کار شورا قرار ‌گیرد.
تبصره2: هر یک از شوراهای معین می‌توانند طرح‌هایی را برای بررسی و تصویب به دبیرخانه شورا ارائه کنند.
تبصره3: پس از اظهارات ارائه دهنده طرح، مخالفین و موافقین می‌توانند اظهارنظر کنند و سپس رأی‌گیری به عمل
می‌آید. در صورت اطاله بحث، به پیشنهاد رییس شورا و تأیید اکثریت، کفایت مذاکرات به رأی گذاشته می‌شود.
تبصره4: ابتدا برای کلیات طرح رأی گیری به عمل می‌آید و در صورت تصویب در همان جلسه، جزئیات به بحث و
رأی گیری گذاشته می‌شود.
تبصره5: ابتدا اصل هر ماده از طرح به رأی گذاشته می‌شود و در صورت عدم تصویب، پیشنهادهای اصلاحی و جایگزین مطرح می‌گردد.
ماده6: اداره جلسات شورا بر عهده رییس شورا و در غیاب وی بر عهده نایب رییس می‌باشد.
تبصره1: در صورت عدم حضور نایب رییس، اداره جلسه بر عهده رییس سنی (مسن‌ترین عضو حاضر در جلسه شورا) خواهد بود.
تبصره2: در هر جلسه شورا پس از تلاوت کلام الله مجید حداکثر 2نفر از اعضا می‌توانند با اعلام قبلی و پیش از دستور جلسه، نطق 5 دقیقه‌ای داشته باشند.
ماده7: معاونین یا هر یک از اعضای شوراهای معین و سازمان‌های وابسته برحسب ضرورت و با دعوت رییس شورا، می‌توانند با حق اظهارنظر و بدون حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند.

این آیین‌نامه با 7 ماده و 17 تبصره در تاریخ 17/7/1391 به تصویب شورای مرکزی رسید.