جمعه 3 آذر 1396

 

 

چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه

اولین سمینار استانی مداخله زود هنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا

استان بوشهر

اولین سمینار استانی مداخله زود هنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا

استان خوزستان (اهواز)

اولین سمینار استانی مداخله زود هنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا

استان البرز

اولین سمینار استانی مداخله زود هنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا

استان کرمانشاه

اولین سمینار استانی مداخله زود هنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا

استان قم

اولین سمینار استانی مداخله زود هنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا

استان اراک