پنج‌شنبه 12 تير 1399

 

 

چهارمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه

سمینار استانی مداخله زود هنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا

استان مازندران

   

سمینار استانی مداخله زود هنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا

استان بوشهر

سمینار استانی مداخله زود هنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا

استان خوزستان (اهواز)

سمینار استانی مداخله زود هنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا

استان البرز

سمینار استانی مداخله زود هنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا

استان کرمانشاه

سمینار استانی مداخله زود هنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا

استان قم

سمینار استانی مداخله زود هنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا

استان اراک