پنج‌شنبه 2 اسفند 1397

 

دکتر محمد حاتمی

معاون نظارت حرفه ای و امور کمیسیون ها

احمد دنیانور

معاون فرهنگی، اجتماعی

و

سرپرست معاونت پشتیبانی و اجرایی

   

دکتر فریبرز درتاج

معاون پژوهشی

دکتر محمد ابراهیم مداحی

معاون آموزشی

   

دکتر محمد باقر حبی

معاون انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای

دکتر آیدین مولازاده

معاون حقوقی، امور مجلس و استان ها