سه‌شنبه 3 بهمن 1396

 

معاون نظارت حرفه ای و امور کمیسیون ها

دکتر محمد حاتمی

معاون فرهنگی، اجتماعی

و

سرپرست معاونت پشتیبانی و اجرایی

احمد دنیانور

   

معاون پژوهشی

دکتر فریبرز درتاج

معاون آموزشی

دکتر محمد ابراهیم مداحی

   

معاون انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای

دکتر محمد باقر حبی