پنج‌شنبه 12 تير 1399

 

دکتر ولی محمد درینی

معاونت پشتیبانی و اجرایی

دکتر محمد باقر حبی

سرپرست معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای

   

دکتر فریبرز درتاج

معاون پژوهشی

دکتر حسن عماری

سرپرست معاونت آموزشی