دوشنبه 5 اسفند 1398

 

دکتر ولی محمد درینی

معاونت پشتیبانی و اجرایی

حسین مصباح

معاون انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای

   

دکتر فریبرز درتاج

معاون پژوهشی

دکتر حسن عماری

سرپرست معاونت آموزشی