دوشنبه 31 تير 1398

 

دکتر ولی محمد درینی

سرپرست معاونت پشتیبانی و اجرایی

حسین مصباح

سرپرست معاون انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای

   

دکتر فریبرز درتاج

معاون پژوهشی

دکتر محمد ابراهیم مداحی

معاون آموزشی